Gru
20

Gmina Słupno informuje, iż związku z wydłużeniem okresu trwania projektu  www.e-slupno.eu w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” do 29-04-2021 r. będą podpisywane aneksy do umów.

Od grudnia 2016r pracownicy Urzędu Gminy będą odwiedzać wszystkich beneficjentów projektu w domu celem podpisania aneksu do umowy. W czasie wizyty pracownicy będą spisywać numery seryjne przekazanego sprzętu. W trakcie wizyty niezbędna jest obecność beneficjenta w domu.

 

Gru
07

Wrz
08

W sierpniu 2014 roku na terenie Gminy Słupno  odbyły się dwa szkolenia  dla  77 osób
z zakresu podstawowej obsługi komputera, poruszania się w sieci Internet oraz pracy na odległość.

 Szkolenia współfinansowane ze środków Projektu www.e-slupno.eu w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Pierwsze szkolenie zostało zrealizowane z zakresu „Nabycia umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość”

Głównym celem tego szkolenia było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy na odległość – Telepracy. Uczestnicy nabywali  wiedzę z zakresu najnowszych form organizacji pracy, polegającej na wykonywaniu obowiązków pracowniczych za pośrednictwem technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Uczestnicy uczyli się  jak realizować zlecone zadania z dowolnego miejsca, niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni oraz jakie są wady i zalety Telepracy.

„Bezpieczna sieć” to temat drugiego szkolenia. Założeniem tego szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy na tematy związane z siecią Internet, złośliwymi programami, zagrożeniami jaki na nich czyhają w sieci, oraz jak się przed nimi bronić.

Szkolenia odbywały się w salach komputerowych w pięciu miejscowościach naszej Gminy: Słupno, Święcieniec, Cekanowo, Mirosław, Liszyno. Zajęcia odbywały się w grupach 15-16 osobowych.

Szkolenie cieszyło sie bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Słupno. Przygotowanie i organizacja  szkoleń została zlecona  Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie, która w naszej ocenie, jak również w ocenie uczestników szkolenia wywiązała się ze swojego zadania bardzo dobrze.

Krótki fotoreportaż można zobaczyć tutaj …

Wrz
01

 

www.e-slupno.eu
wartość: 3 405 615,00  zł
dofinansowanie: 100%
realizacja: 2011-2014

Projekt „www.e-slupno.eu” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym”  z powodu trudnej sytuacji materialnej lubniepełnosprawności.
Gmina Słupno otrzymała pozytywną decyzję o pozyskaniu unijnego dofinansowania na realizację projektu w 2009 roku. W  dniu 29.11.2010 roku została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą.
Na mocy owej umowy Gmina uzyskała środki umożliwiające dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.
Realizacja projektu rozpoczęła się od badania możliwości technicznych w miejscu zamieszkania Beneficjentów, które zagwarantowało nieodpłatny dostęp do Internetu do roku 2019.
Wybór gospodarstw domowych, które otrzymały komputery i dostęp do Internetu, podlegał jasnym kryteriom. Pomocą w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały objęte:

 • gospodarstwa domowe, wyłonione w oparciu o kryterium dochodowe (uprawnienia do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych),
 • osoby niepełnosprawne, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest również posiadanie stałego meldunku na terenie Gminy Słupno oraz nieposiadanie komputera z dostępem do Internetu.
Projekt jest realizacją założeń koncepcji budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego e-Słupno zgodnej ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno 2009-2015 na podstawie uchwały Rady Gminy Słupno Nr 276/XXIX/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Dla realizacji projektu wnioskodawca dokonał wyboru 60 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe. Wstępne typowanie potencjalnych beneficjentów projektu Urząd Gminy przeprowadził w oparciu o diagnozę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Ostateczne typowanie beneficjentów odbyło się również w oparciu o dane GOPS-u.

Gospodarstwa domowe otrzymały sprzęt teleinformatyczny z dostępem do Internetu, a także biorą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość i skutecznej edukacji przez Internet.
W ramach projektu zaplanowano działania koordynacyjne polegające na dostarczeniu sprzętu teleinformatycznego z dostępem do Internetu dla jednostek:

 • placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie
 • świetlic wiejskich tj. świetlice w Bielinie, Borowiczkach Pieńkach, Cekanowie, Liszynie, Mirosławiu, Miszewku Stefany, Rydzynie, Szeligach, Wykowie
 • Biblioteki Gminnej w Słupnie
 • Sołectwa poprzez lokalizację zestawów komputerowych u Sołtysów

Działania koordynujące stanowią uzupełnienie działań związanych ze zmniejszeniem zjawiska wykluczenia cyfrowego – również dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do Internetu w ramach wytypowanych gospodarstw domowych poprzez: rozwijanie i doskonalenie umiejętności przez dzieci i młodzież w placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich, a przez osoby dorosłe w bibliotece.
W ramach projektu aktywną rolę pełnią również Sołtysi w działaniach koordynujących. Prowadzą oni działania monitorujące w ramach projektu oraz stanowią będą pierwszy punkt kontaktowy dla beneficjentów projektu. Sołtysi uczestniczą w szkoleniach, tak aby mogli służyć pomocą beneficjentom w okresach pomiędzy szkoleniami.
Szkolenia w ramach projektu obejmują następujące bloki (moduły szkoleniowe):

 1. Nabycie umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość (zrealizowane)
 2. ECDL Basic
 3. Skuteczna edukacja przez Internet
 4. Bezpieczna sieć (zrealizowane)
 5. Pakiet Office poziom 2

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem „mobilnej sali szkoleniowej”.

W ramach projektu zostały zmodernizowane sale komputerowe w szkołach.

Projekt „www.e-slupno.eu” z pewnością zwiększa znacząco szanse funkcjonowania wielu mieszkańców naszej Gminy we współczesnym, niebywale szybko rozwijającym się – w dobie Internetu – świecie.

 

 • Szukaj:
 • Forums