wrz
01

 

www.e-slupno.eu
wartość: 3 161 995,00  zł
dofinansowanie: 2 687 695,75 zł  (85 %)
realizacja: 2011-2014

Projekt „www.e-slupno.eu” dotyczy zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym”  z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.
Gmina Słupno otrzymała pozytywną decyzję o pozyskaniu unijnego dofinansowania na realizację projektu w 2009 roku. W  dniu 29.11.2010 roku została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą.
Na mocy owej umowy uzyskamy 2 687 695,75 zł, co stanowi 85% wartości całego projektu, umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszej Gminy, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.
Realizacja projektu rozpocznie się od badania możliwości technicznych w miejscu zamieszkania Beneficjentów, która zagwarantuje jego beneficjentom nieodpłatny dostęp do Internetu do roku 2018.
Wybór gospodarstw domowych, które otrzymają komputery i dostęp do Internetu, będzie podlegał jasnym kryteriom. Pomocą w ramach realizowanego przedsięwzięcia objętych zostanie:

 

 • gospodarstwa domowe, wyłonione w oparciu o kryterium dochodowe (uprawnienia do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych),
 • osoby niepełnosprawne, dla których Internet może być jedynym szerszym kontaktem ze światem zewnętrznym.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest również posiadanie stałego meldunku na terenie Gminy Słupno oraz nieposiadanie komputera z dostępem do Internetu.
Projekt jest realizacją założeń koncepcji budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego e-Słupno zgodnej ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno 2009-2015 na podstawie uchwały Rady Gminy Słupno Nr 276/XXIX/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Dla realizacji projektu wnioskodawca dokona wybory 60 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe. Wstępne typowanie potencjalnych beneficjentów projektu Urząd Gminy przeprowadził w oparciu o diagnozę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Ostateczne typowanie beneficjentów odbędzie się również w oparciu o dane GOPS-u.

Gospodarstwa domowe otrzymają sprzęt teleinformatyczny z dostępem do Internetu, a także wezmą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość i skutecznej edukacji przez Internet.
W ramach projektu zaplanowano działania koordynacyjne polegające na dostarczeniu sprzętu teleinformatycznego z dostępem do Internetu dla jednostek:

 • placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie
 • świetlic wiejskich tj. świetlice w Bielinie, Borowiczkach Pieńkach, Cekanowie, Liszynie, Mirosławiu, Miszewku Stefany, Rydzynie, Szeligach, Wykowie
 • Biblioteka w Słupnie
 • Sołectwa poprzez lokalizację zestawów komputerowych u Sołtysów

Działania koordynujące stanowią uzupełnienie działań związanych ze zmniejszeniem zjawiska wykluczenia cyfrowego – również dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do Internetu w ramach wytypowanych gospodarstw domowych poprzez: rozwijanie i doskonalenie umiejętności przez dzieci i młodzież w placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich, a przez osoby dorosłe w bibliotece.
W ramach projektu przewiduje się również aktywną rolę Sołtysów w działaniach koordynujących. Prowadzić oni będą również działania monitorująco kontrolne w ramach projektu oraz stanowić będą pierwszy punkt kontaktowy dla beneficjentów projektu. Sołtysi uczestniczyć będą w szkoleniach, tak aby mogli służyć pomocą beneficjentom w okresach pomiędzy szkoleniami, a jednocześnie spełniać będą funkcję monitorująco kontrolne dla wykonawcy szkoleń, w tym aktywnie uczestniczyć będą w opracowaniu dokumentacji stanowiącej podstawę dla określenia wskaźników produktu i rezultatu projektu.
Szkolenia w ramach projektu obejmują następujące bloki (moduły szkoleniowe):

 1. Nabycie umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość
 2. ECDL Basic
 3. Skuteczna edukacja przez Internet
 4. Bezpieczna sieć
 5. Pakiet Office poziom 2

Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem „mobilnej sali szkoleniowej”. Sprzęt komputerowych zakupiony dla potrzeb szkoleń po ich zakończeniu rozdysponowany zostanie w jednostkach oświatowych podległych Gminie Słupno i uczestniczących w działaniach koordynacyjnych w ramach projektu – pozostanie jednak własnością Gminy. Dla potrzeb „mobilnej sali szkoleniowej” planuje się zakup: 21 laptopów, rzutnika, ekranu, skrzynie transportowe. W ramach projektu zostaną zmodernizowane sale w szkołach.
Założone cele realizowane będą z wykorzystaniem e-portalu stworzonego w ramach projektu – jako platformę wymiany informacji, doświadczeń i doskonalenia umiejętności beneficjentów projektu.
Projekt „www.e-slupno.eu” z pewnością zwiększy znacząco szanse funkcjonowania wielu mieszkańców naszej Gminy w niebywale szybko rozwijającym się w dobie Internetu współczesnym świecie.

 • Szukaj: